wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Debata ekspercka

Sty 29, 2020

29 stycznia 2020 r. Biuro Rozwoju Miasta we współpracy z Fundacją Sendzimira przygotowało i poprowadziło w bielskim Ratuszu debatę ekspercką poświęconą otwarciu miasta na rzekę Białą. Spotkanie było elementem programu poszerzonych konsultacji społecznych nad „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych”. W debacie eksperckiej udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Przemysław Kamiński, radni Rady Miejskiej z wiceprzewodniczącym Piotrem Ryszką, przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Stanisław Gawlas, przedsiębiorcy, architekci, naczelnicy wydziałów, szefowie miejskich jednostek organizacyjnych i pracownicy Ratusza. Spotkanie dotyczyło obszaru o powierzchni ok. 40 ha w centrum miasta, którego wschodnią granicę wytycza rzeka Biała, zachodnią tory kolejowe, północna przebiega w rejonie ul. Jana Kilińskiego, a południowa w okolicy ul. Inwalidów.

W pierwszej części zaproszeni goście przedstawili referaty – klimatolog dr Leszek Ośródka przybliżył opracowanie „Charakterystyka warunków przewietrzania miasta Bielsko-Biała w kontekście ochrony jakości powietrza”, architekt krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui poruszyła temat zielonych dachów, małej retencji i przekształcania terenów nadrzecznych, a dr inż. arch. Krzysztof Kawka przedstawił przykłady otwarcia miast na rzekę. W drugiej części odbyły się warsztaty, podczas których debatowano o pomysłach na zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki. 

Centrum miasta Bielska-Białej, a w szczególności zaniedbane tereny poprzemysłowe wymagają przekształceń, które powinny być przeprowadzone w kontekście działań na rzecz ochrony zieleni i ochrony powietrza. W ten nurt wpisuje się stworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni pieszej nad rzeką Biała – dolina rzeki to kluczowy korytarz dla przewietrzania miasta. 

Obecnie rzeka Biała w wielu miejscach w centrum miasta jest niewidoczna i niedostępna. Efektem działań zmierzających do jej integracji z przestrzenią miejską może być stworzenie w centrum miasta atrakcyjnych przestrzeni publicznych z zielenią i nowoczesną architekturą. W trakcie debaty eksperckiej zaprezentowano liczne pomysły na zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki –  bulwary, schody, zejścia, nadwieszone balkony, kładki piesze, ścieżki rowerowe, tarasy nadrzeczne czy szeroko omawiane zielone dachy. Jednym z miejsc dających potencjał na realizację przemyślanej przestrzeni publicznej nad rzeką jest obecny parking przy galerii handlowej Sfera, który przy zmianie organizacji ruchu samochodowego, daje potencjalną możliwość stworzenia nowego centrum poprzemysłowej części miasta, z dostępem do rzeki.